9. Cvičenie - Generovanie kódov III. (Úloha 6)

Ciele
 1. Upraviť generátor databázového skriptu tak, aby zohľadňoval vzťahy medzi entitami.
 2. Upraviť šablóny tried entít, CRUD rozhraní a CRUD implementácií tak, aby zohľadňovali vzťahy medzi entitami.
 3. Overiť funkčnosť podpory vzťahov medzi entitami vo vygenerovanej aplikácii.
Úvod
  V tomto module pridáme podporu vzťahov medzi entitami do generátora databázového skriptu a šablón pre generovanie tried entít, CRUD rozhraní a CRUD implementácií.
Postup
 1. V tomto kroku pridáme podporu referencií vo vygenerovanom SQL skripte.
  Úloha: Upravte generátor DatabaseScriptGenerator tak, aby generoval výstup s podporou referencií medzi entitami poďla nasledujúceho vzoru.


  Pošli
  
  CREATE TABLE Oddelenie (
   ident INTEGER PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
   nazov VARCHAR(30) NOT NULL,
   kod VARCHAR(4) NOT NULL
  );
  
  CREATE TABLE Zamestnanec (
   ident INTEGER PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
   ident_Oddelenie INTEGER,
   meno VARCHAR(30) NOT NULL,
   priezvisko VARCHAR(30) NOT NULL,
   vek INTEGER
  );
  
  ALTER TABLE Zamestnanec ADD CONSTRAINT Oddelenie_fkey FOREIGN KEY (ident_Oddelenie) REFERENCES Oddelenie(ident);   	
  
  Poznámka: Uvedený príklad zodpovedá zápisu pre Derby (Java DB).
 2. Pridanie podpory referencií v generovaných triedach entít. Referenciu pridajte ako členskú premennú typu Integer. Jej názvom nech je meno cieľovej entity. Časť šablóny zodpovedná za generovanie podpory refrencií by mohla vyzerať nasledovne:
  
  #foreach( $reference in $entity.outgoingReferences )
  #set( $pname = $reference.to.name )
  #set( $ptype = "Integer" )
  
    private $ptype $generator.toLCIdent($pname);
  
  #end    	
  
  Úloha: Úpravou šablóny pre generovanie tried entít pridajte podporu referencií vo vygenerovaných triedach.


  Pošli
  Poznámka: Nezabudnite generovať k referenciám aj get/set metódy
 3. Pridanie podpory referencií v implementácii CRUD rozhraní. Je potrebné zabezpečiť aby pri operáciách INSERT a UPDATE boli do databázy uložené aj identifikátory referovaných entít. Pri operácií SELECT je potrebné získať ID referovaných entít.
  Úloha: Upravte šablónu pre generovanie implementácie CRUD rozhraní, aby podporovala referencie medzi entitami (metódy: prepareInsertStatement, prepareUpdateStatement, prepareSelectStatement, prepareFindStatement, createFromResultSet)


  Pošli
  Vygenerovaná metóda prepareInsertStatement može vyzerať nasledovne:
  
  public class ZamestnanecDaoImpl extends CRUDDaoImpl<Zamestnanec> implements ZamestnanecDao {
    ...
    protected PreparedStatement prepareInsertStatement(Connection connection, Zamestnanec object) throws SQLException {
      String query = "INSERT INTO Zamestnanec (meno, priezvisko, vek, ident_Oddelenie) VALUES (?, ?, ?, ?)";
      PreparedStatement pstm = connection.prepareStatement(query);
      pstm.setString(1, object.getMeno());
      pstm.setString(2, object.getPriezvisko());
      pstm.setInt(3, object.getVek());
      pstm.setInt(4, object.getOddelenie());
      return pstm;
     }
     ...
  }
  
  Poznámka: Na vhodných miestach prejdite vždy v cykle všetky vychádzajúce referencie z entity.
 4. Otestujte funkčnosť podpory vzťahov medzi entitami vo vygenerovanom projekte so zvolenými entitami.
 5. Vymažte súbory z disku a zrušte všetky vami vytvorené nastavenia vo vývojovom prostredí!
Doplňujúce úlohy
  Úloha: Rozšírte generované triedy o podporu vyhľadávania entít podľa ľubovoľnej vlastnosti.
  UkončenáPoznámka


  Pošli
comments powered by Disqus